Vedtekter for Seaside Custom

§1 Klubben sitt navn 
- Klubben sitt navn er Seaside Custom, navnet forkortast SSC. 

§2 Formål
 
- Seaside Custom er ein klubb for motorinteresserte. Med motorinteresse meinar ein interesse for det           mekaniske/tekniske ved tråsyklar, tråbilar, mopedar/mc, traktor, bilar, lastebilar, bussar og båtar.
Eininga kan vere ein gammal klassiker eller av nyere dato. Alle merker er velkomne.
- Klubben jobbar for at medlemmane skal ha eit fellesskap/samlingspunkt der det er råd å diskutere og/eller hjelpe kvarandre med reparasjon/restaurering/ombygging.
- Klubben skal arrangere møter, turer og treff til felles hygge.
- Klubben
kan samarbeide med andre klubbar og organisasjonar som er til støtte for klubben si drift og målsetting.

§3 Medlemskap 
- Innmelding kan skje ved henvendelse til eit styremedlem eller via heimesida
- Medlemskapet blir effektiv etter innbetaling av første kontingent
- Styret har rett til å avslå søknad om medlemsskap eller ekskludere eit eksisterande medlem som ikkje fylgjer vedtektene i klubben.
- Medlemmer under 18 år kan teikne juniormedlemskap. Familiemedlemmer av hovedmedlem kan teikne familiemedlemskap.
- Det er ikkje noko aldersgrense for å vere medlem nedover eller oppover, men det kan vere at klubben må setje aldersgrenser på arrangement.

§4 Medlemskontingent 
- Medlemskontingenten fastsettast av medlemmane, på årsmøte/generalforsamling.
- Medlemsskapet forfaller ved innmelding og kvar 1. januar.

§5 Styret
- Styret i klubben består av ein leiar, 5 styremedlemmar og 2 varamedlemmar
- Styremedlemmane blir valgt av årsmøtet for 2 år, men slik at minst 2 av styremedlemmane kvart år er på valg.
- Leiar og varamedlemmar blir valgt for ett år om gangen. 
- Årsmøtet skal velge leiar og så langt det er mulig velge nestleiar, skrivar og kasserer blant dei 5 styremedlemmane.
Om dette ikkje lar seg gjere skal styret konstituere seg sjølv. 
- Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmar er til stade. Kun ved stemmelikhet har leiaren dobbeltstemme. 
- Møteprotokoll skal førast over styrets arbeid og beslutningar.


§6 Leige av plass i klubblokalet. 
- Klubblokalet er eigd av klubben sine medlemmar.
- Kvar enkelt medlem er ansvarleg og pliktig i å forsikre sine eigendelar/køyretøy som er oppbevart i klubblokala.
- Klubben er ikkje ansvarleg for private verktøy og køyrety.
- Ved leige av langtidsmekkeplass har leigetakar og utleiger 1 mnd gjensidig oppseiingstid.
- Dei som leiger plass skal vere medlem av klubben.
- Eigne reglar for leige av plass og ordensreglar vert slått opp.

§ 7 Årsmøte.
-
Årsmøtet er SSC's øverste myndigheit og skal avholdast innen utgangen av februar kvart år.
- Medlemmane skal gjerast kjent med tidspunkt, stad og forslag til dagsorden for årsmøtet seinast 14 dagar før møte blir avholdt.
- Revidert rekneskap skal leggast fram på årsmøtet.
- Årsmøte skal ta stilling til innkallinga og oppnevne møteleiar samt 2 representantar som skal skrive under møteprotokollen.
- Ved avstemming har alle medlemmar ei stemme. Leiar i klubben har dobbeltstemme kun ved stemmelikheit.
Årsmøte skal behandle følgande saker: 
- Revidert reknskap og styrets beretning for klubbens virksomhet i foregåande kalenderår. 
- Saker av vesentlig betydning for klubben som, større innkjøp, lån, garantiar eller andre vesentlige forhold
som begrensar klubbens ressursar over fleire år. 
- Fastsette klubbens kontingentsatsar, jfr. § 4.
- Valg av leiar, jfr. § 5. (1 år)
- Valg av Styremedlemmar, jfr. § 5. (2 år)
- Valg av Varamedlemmar, jfr. § 5. (1 år)
- Valg av Revisor, 1 pers (2 år)
- Valg av Valgkomitee, 2 pers (2 år), 1 på valg kvart år.
- Andre saker som er komt inn til styret seinast ei veke før møtet.

§ 8 Oppløysing
- Oppløysing av klubben kan kun behandlast på ordinært årsmøte.
Endelig vedtak i saken krev 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Fordeling av klubbens midler vedtas av siste årsmøte. Sittande styre skal organisere salg og rydding av innbo og lausøyre i samråd med ein uavhengig part/person som er valgt på siste årsmøte.
- Samanslutning med andre klubbar vert ikkje sett på som oppløysing av klubben.
- Om oppløysing vert vedteke skal alle klubbens aktiva fordelast prosentvis likt, til frivillige lag og organisasjonar lokalisert på Haramsøy og/eller Longva. Laga må ha hatt aktiv drift dei 5 siste åra.
Ingen medlemmar har krav på andel av midlane.
-Grunn og byggmasse skal behandlast jfr. festeavtale.

§9 Endringer i vedtekter 
- Vedtekts endringar vert gjort av medlemmane, på årsmøte/generalforsamling.